Yhdistyksen säännöt

(hyväksytty Kevätkokouksessa 2.3.2006)

Yhdistyksen nimi on Vaasan Agility-seura; sen kotipaikkana on Vaasan kaupunki ja toiminta-alueena Vaasa ympäristöineen.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää toiminta-alueellaan asuvien koiranomistajien koiraharrastusta ja koiraurheilua.

Päämääriään yhdistys pyrkii toteuttamaan koulutus-, kilpailu-, koe-, näyttely- ja kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla. Yhdistys voi liittyä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n  ja toimintansa tarkoitusperiä palvelevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen jäseneksi.

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii toimeenpanemalla asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, näyttelyitä, näytöksiä ja juhlia, ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja sekä harjoittamalla ravitsemusliikkeen pitoa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistyksellä on oikeus omistaa arvopapereita ja toimintaansa varten tarpeellinen kiinteistö. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen järjestämään säännölliseen koulutukseen osallistuvilta edellytetään Vaasan Agility-seura ry:n jäsenyyttä ja sitoutumista virallisissa kilpailuissa edustamaan yhdistystä. Johtokunta voi kirjallisesta pyynnöstä myöntää koulutukseen osallistuvalle jäsenelle erityisluvan edustaa jotain muuta yhdistystä.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Toiminnassa voidaan käyttää myös ruotsin kieltä.

Yhdistyksen jäsenyyttä anotaan kirjallisesti. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokai-nen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Jäseneltä peritään yhdistykseen liittyessään liittymismaksu sekä vuosittain jäsenmaksu, joiden suuruudet vuosittain määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsen voi suorittaa myös ainaisjäsenmaksun, jonka suuruus on kymmenen (10) kertaa jäsenmaksu.

Jäsenmaksu on suoritettava tammikuun loppuun mennessä. Mikäli jäsen ei ole tähän mennessä jäsenmaksua suorittanut, voi johtokunta erottaa hänet yhdistyksestä. Hän voi uudelleen anoa jäsenyyttä yhdistyksen johtokunnalta, jolloin hänen on maksettava jäsenmaksun lisäksi uudelleen liittymismaksu.

Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat jäsenmaksuista.

Yhdistyksen jäsenillä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen johtokunnan päätöksellä, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, jos hän muuten rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan tai jos menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen johdosta ja hallinnosta huolehtii sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja, kaksi jäsentä sekä varajäsenet. Ensimmäisenä ja toisena vuotena määrätään erovuoroiset johtokunnan jäsenet arvan perusteella.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessansa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa, jos kaikille jäsenille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi aina yhdessä.

Johtokunnan tehtävä on:

 • kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella kokoukselle esitettävät asiat ja toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset
 • päättää varsinaisten jäsenten ottamisesta ja jäsenten erottamisesta, edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
 • valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta.
10§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä ennen tammikuun 25. päivää tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle ennen helmikuun 10. päivää.

11§

Kutsu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimitettava kevätkokouksen määräämässä lehdessä tai kirjeitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12§

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
 • Päätetään missä lehdessä kokoukset kutsutaan koolle.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13§

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään ja hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
 • Valitaan johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14§

Kaikki asiat, joista erikseen ei ole säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kokouksissa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

15§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavissa yhdistyksen kokouksissa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos molemmissa kokouksissa muuttaminen tai purkaminen on saanut kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

16§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä paikkakunnan kenneltoiminnan tukemiseen niin kuin se yhdistyksen kokous määrää, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta.

17§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä Vaasan Agility-seuraan alla olevalla lomakkeella

Sending

©2020 VAASAN AGILITY-SEURA RY - Sivuston toteutti Simo Suoranta